سال اول يكشنبه 12 آذر 1402

INFO@ATIYEHMARDOM.COM

مشروح اخبار سیاسی

معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس:

دانشگاه زنده و پویا باشد ؛ جامعه زنده است

معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس گفت: دانشگاه زنده و پویا ؛ منجر به جامعه زنده و رشدیافته می شود.

3 روز قبل

دانشگاه زنده و پویا باشد ؛ جامعه زنده است